Vi har bred kompetens inom många områden

Revision: Som medlem i FAR är vår målsättning att erbjuda kvalitativ och aktiv revision för att kunden och andra intressenter skall få en korrekt information och riktigt beslutsunderlag. Revisionens huvuduppgift är att kvalitetssäkra finansiell information.

Redovisning: Genom samarbete med ekonomi- och redovisningskonsulter kan tjänster som bokföring, bokslut, deklarationer, budgets, resultatuppföljning, rapportrutiner, biträde vid redovisning av skatter och avgifter mm erbjudas.

Rådgivning: Mervärdet av väl utförd revision är ökad kunskap om företaget, dess omgivning, hot och möjligheter, som i sin tur är en bra grund för kvalitativ rådgivning. Vikten av rätt råd får stor påverkan på lång sikt och kan ha avgörande effekter på företaget och dess ägare. Det rör områden inom juridik, skatter, IT mm.

Juridik: Relationer mellan ägare, företaget och dess anställda, kunder, leverantörer m fl är viktigt att dokumentera. Så länge allt går bra är det inga problem, men när dessa uppstår, står ofta parterna långt isär. Det är därför viktigt att, så långt som möjligt, avtala om väsentliga transaktioner som berör företaget.

Skatter: Företagens ekonomi påverkas i stor grad av skatter och avgifter. Skattelagstiftningen är komplex och fel i redovisningen kan få allvarliga konsekvenser. Byråns kontakter med kvalificerade skattekonsulter ger möjlighet att erbjuda råd och hjälp vid svåra frågeställningar.

IT: Med hjälp av datorer och internet får företag betydelsefull hjälp. Många gånger kan det dock vara svårt att skapa effektiva rutiner, hitta rätt program, skydda sig mot risker mm. En del i revisionen är att granska rutiner och se vad som kan förändras. Byrån kan i samarbete med IT-konsulter hjälpa Er att effektivisera rutiner och skapa ett rimligt skydd mot de risker som internet innebär.

Övriga tjänster: Vi kan erbjuda flera andra tjänster, allt efter behov och önskemål. Det kan röra bolagsbildning, företagsvärdering, generationsskifte, finansieringsfrågor mm. Tveka inte att ta kontakt i någon fråga som rör Ert företag. Förhoppningsvis kan vi hjälpa Er.