SieStat, ett enkelt verktyg vid revisions- och redovisningsmässiga urval

Som auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserade revisorer har vi att förhålla oss till
kraven i Reko 560 respektive ISA 530.

Revision baseras i mångt och mycket på revisionsmässiga urval, där vi genom relevanta
stickprov skall kunna uttala oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.

I ISA 530 beskrivs bl.a. krav och hur tillämpning skall gå till. Genom SieStat har vi utvecklat ett
verktyg som på ett enkelt och snabbt sätt hjälper er i arbetet med att göra urval på rätt grunder.

SieStat passar också utmärkt för redovisningsmässiga mål (Reko) när bokslut upprättas och
för att söka efter stora poster, ovanliga belopp, periodiseringsfel mm.

Företagets transaktioner importeras via en siefil (typ 4). Utifrån den görs sedan urval baserat
på upprättad riskanalys där väsentliga poster från balans- och resultaträkningen väljs ut.

Det finns flera fördelar med SieStat


Kontakta oss för mer information: Karl-Johan Kjöllerström - Tel: 0705-69 49 66 - kj@kjkrevisor.se